Regulamin

Rozdział I

Informacje ogólne

 

W niniejszym regulaminie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

1. „Sklep” lub „Sprzedający” – przedsiębiorstwo działające pod firmą „SUNA LifeStyle” Anna Latała-Wiatr, z siedzibą: 33-156 Skrzyszów 485 A, NIP 873-320-59-43, REGON 12287460

prowadzące działalność gospodarczą za pośrednictwem sklepu internetowego zlokalizowanego pod domeną www.orlovsky.eu

2. „Strona internetowa” lub „Sklep internetowy” - dokument napisany w formacie HTML, Java Script, PHP lub innym o podobnym zastosowaniu, zlokalizowany pod adresem (domeną): www.orlovsky.eu

3. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. „Regulamin” – przedmiotowy dokument określający zasady świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną.

 

Art. 1

Korzystanie z usług Sklepu ORLOVSKY za pośrednictwem Strony internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część tak zawieranej umowy z każdorazowym klientem Sklepu ORLOVSKY, która może być zmieniona jedynie za wyraźnym porozumieniem stron na piśmie, pod rygorem nieważności.

 

Art. 2

1. Klientem Sklepu ORLOVSKY będącym osobą fizyczną, może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia).

2. Klientem Sklepu ORLOVSKY może być również osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni, którzy ukończyli lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo) po uprzednim uzyskaniu zgody jej przedstawiciela ustawowego wyrażonej na piśmie dla celów dowodowych.

 

Art. 3

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Sklepu ORLOVSKY, świadczonej za pośrednictwem Strony internetowej jest sprzedaż biżuterii i akcesoriów.

2. Wszystkie umieszczone na Stronie internetowej towary są produktami nowymi, oryginalnie zapakowanymi.

3. Do każdego wysłanego towaru dołączony jest paragon lub, na wyraźne życzenie klienta, faktura VAT.

 

Art. 4

1. Adresem do korespondencji ze Sklepem ORLOVSKY, jest adres:

- SUNA LifeStyle” Anna Latała-Wiatr, z siedzibą: 33-156 Skrzyszów 485 A

2. Dane kontaktowe Sklepu ORLOVSKY:

a) tel. kom.: +48 698 668 688

b) adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@orlovsky.eu

3. Dane rachunku bankowego Sklepu: (ALIOR BANK) 37 2490 0005 0000 4530 3594 6743

4. Sklep porozumiewa się z klientem za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej e-mail, a w sprawach nagłych pod wskazanym przez klienta numerem telefonu.

 

Rozdział II

Rejestracja i ochrona danych osobowych

 

Art. 5

1. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej przez klienta Sklepu ORLOVSKY oznacza jego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i prowadzenia statystyki sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i innymi właściwymi przepisami.

2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne, jednakże nie dopełnienie tego wymogu uniemożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

Art. 6

Administratorem danych osobowych klientów Sklepu ORLOVSKY jest Sprzedający.

 

Art. 7

1. Dane klientów Sklepu ORLOVSKY są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 przechowywane są:

a) w sposób uniemożliwiający ich identyfikację przez osoby trzecie.

b) w okresie nie dłuższym niż jest to potrzebne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 

Art. 8

Klient Sklepu ORLOVSKY posiada prawo do wglądu, uaktualnienia lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu ORLOVSKY w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu administratora danych osobowych w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 lub ust. 2 Regulaminu.

 

Rozdział III

Zawarcie umowy.

 

Art. 9

Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki, produkty i inne informacje prezentowane w Sklepie internetowym skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób stanowią zaproszenie do zawarcia umowy ze Sklepem ORLOVSKY i nie mogą być poczytywane jako oferta w rozumieniu art. 66 §1 k.c.

 

Art. 10

1. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez klienta Sklepu ORLOVSKY formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej jest podstawą do zakupu produktów w sklepie. W celu dokonania zakupu Klient jest zobowiązany do podania swoich danych teleadresowych. Może dokonać rejestracji w systemie jako „nowy klient” lub wypełnić dane teleadresowe jako „gość”.

2. Przesyłając oświadczenie, w sposób wskazany w ust. 1 klient tym samym potwierdza swoją tożsamość oraz prawdziwość danych w nim zawartych.

3. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji złożonego zamówienia poprzez kontakt z Klientem.

4. W sytuacji, gdy Klient poda dane niewystarczające do realizacji zamówienia, Sklep ORLOVSKY skontaktuje się z Klientem pod podany w formularzu zamówieniowym numer kontaktowy lub adres e-mail w celu uzupełnienia brakujących informacji.

 

 

Art. 11

1. Umowę z klientem Sklepu ORLOVSKY uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę, oświadczenia o jej przyjęciu w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Umowę uważa się za zawarta w miejscu siedziby Sklepu ORLOVSKY z chwili zawarcia umowy.

3. Oświadczenie o jej przyjęciu następuje w formie wiadomości elektronicznej, wysyłanej na podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym Sklepu ORLOVSKY adres poczty e-mail z informacją o statusie zamówienia „przyjęte” lub innym równoznacznym wyrażeniem.

4. W przypadku akceptacji zamówienia przez klienta i wyboru opcji płatności przelewem na rachunek bankowy Sklepu, klient ma 7 dni na dokonanie płatności. Brak zarejestrowania wpłaty klienta na rachunku bankowym Sklepu ORLOVSKY ww. terminie jest równoznaczne z odstąpieniem klienta od umowy, a zamówienie może zostać anulowane.

 

Art. 12

Umowa ze Sklepem ORLOVSKY zawierana jest w języku polskim. Zawarcie umowy w innym języku jest możliwe za uprzednim porozumieniem stron wyrażonym na piśmie lub poprzez wiadomość elektroniczną e-mail, pod rygorem nieważności.

 

Rozdział IV

Cena towaru i koszty transportu. 

 

Art. 13

1. Zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu ORLOVSKY ceny towarów, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich.

2. Istnieje możliwość zapłaty ceny za towar lub/i transport w walutach PLN, USD, EUR. Wartość w danej walucie jest widoczna po zmianie przez Klienta waluty sklepu.

3. Do podanej w Sklepie internetowym ceny towaru nie wlicza się kosztów transportu. Koszt transportu jest podawany w trakcie realizacji zamówienia i jest wyszczególniony na potwierdzeniu zamówienia, które otrzymuje Klient.

4. Koszty transportu towaru obciążają kupującego, chyba że co innego wynika z treści przyjętego przez Sklep ORLOVSKY zobowiązania z chwili złożenia przez klienta zamówienia.

5. Wysyłka zamówionego towaru następuje po dokonaniu wyraźnej akceptacji przez klienta uprzednio wyliczonych przez Sklep ORLOVSKY, całkowitych kosztów transportu.

 

Art.14

1. Podane na stronie Sklepu internetowego ceny za transport obowiązują jedynie na terenie Polski.

2. W przypadku wysyłki towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej koszty dostawy mogą być indywidualnie ustalane z klientem.

3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej z Klientem, wysyłki za granicę Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką poleconą.

 

Art. 15

1. Podana na stronie Sklepu internetowego informacja o całkowitej cenie produktu lub kosztach transportu obowiązuje do czasu jej odwołania lub zmiany.

2. Zmiana lub odwołanie, o której mowa w ust. 1 nie może nastąpić po złożeniu przez klienta Sklepu ORLOVSKY zamówienia, chyba że co innego wynika z treści przyjętego zgodnie przez strony zobowiązania.

 

Rozdział V

Wykonanie umowy

 

Art. 16

1. Zapłata za zamówiony towar następuje w wybranej w formularzu rejestracyjnym (znajdującym się na Stronie sklepu lub stronie płatności elektronicznych „PayU” oraz  formie:

a) przelewem pieniężnym na rachunek bankowy Sklepu, o którym mowa w art. 4 ust. 3 Regulaminu;

b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „PayU”

c) płatność gotówką/kartą przy odbiorze dla kuriera.

 

Art. 17

1. Wysłanie zamówionego przez klienta Sklepu ORLOVSKY towaru następuje w przeciągu trzech dni roboczych liczonych od:

a) odnotowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu ORLOVSKY;

b) dokonania płatności w systemie „PayU”

2. Obowiązkiem Sklepu ORLOVSKY jest dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad fizycznych i prawnych.

3. Towar na terenie Polski wysyłany jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie, o ile klient nie zastrzeże inaczej. Wysyłki zagrniczne realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Art. 18

W momencie pokwitowania odbioru, towar staje się własnością klienta. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu w obecności dostarczyciela. Protokół ten będzie podstawą reklamacji zakupu.

 

Art. 19

Niezależnie od uprawnień klienta wynikających z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego zmiany w dowolnym momencie przed realizacją zamówienia. Celem odwołania zamówienia, Klient powinien bezzwłocznie skontaktować się ze Sklepem ORLOVSKY wysyłając e-mail na adres, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) lub pod numerem telefonu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a)

 

Art. 20

1. W sytuacji, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa lub może ulec opóźnieniu z przyczyn niezależnych i obiektywnych, Sklep ORLOVSKY niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, w sposób o którym mowa w art. 4 ust. 4 Regulaminu.

2. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia po stronie Sprzedającego, z przyczyn o których mowa w ust. 1, Sklep ORLOVSKY niezwłocznie zwróci klientowi wszelkie otrzymane środki pieniężne za zamówiony przez niego towar, w sposób wskazany przez klienta.

 

Rozdział VI

Odstąpienie od umowy 

 

Art. 21

1. Konsument może, bez podania przyczyny odstąpić od umowy ze Sklepem ORLOVSKY składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia objęcia zamówionej rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę.

2. Jeżeli Konsument lub osoba przez niego wskazana obejmuje wiele rzeczy (w ramach jednej umowy), które są dostarczane osobno, termin o którym mowa w ust. 1 liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

4. Podpisane własnoręcznie oświadczenie można złożyć w sposób następujący:

a) bezpośrednio w siedzibie lub jednej z filii Sklepu ORLOVSKY;

b) poprzez operatora pocztowego dokonane za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w Art. 4 ust. 1 Regulaminu.

c) w formie zeskanowanego dokumentu wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) Regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w sposób wskazany w ust. 4 lit. c) Sklep ORLOVSKY przesyła niezwłocznie Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Wzór oświadczenia dostępny jest w załączeniu do niniejszego Regulaminu. (zał. nr 1)

 

Art. 22

1. Koszty odesłania zakupionego towaru w związku z oświadczeniem o którym mowa w art. 21 ust. 1 Regulaminu ponosi kupujący, chyba że co innego wynika z przyjętego przez Sklep ORLOVSKY zobowiązania.

2. Odesłanie przez klienta zamówionego towaru następuje niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Odsyłana rzecz powinna być w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była w granicach koniecznych do stwierdzenia charakteru, cech lub funkcjonowania rzeczy.

3. W przypadku korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza granice, o których mowa w ust. 2 zd. drugie, Konsument odpowiada proporcjonalnie do zmniejszenia wartości rzeczy.

4. Odsyłany towar powinien znajdować się w oryginalnie zapakowanym opakowaniu.

 

Art. 23

1. Sklep ORLOVSKY zobowiązuje się, po skutecznym skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia, do zwrotu uiszczonej ceny za towar, najpóźniej w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

2. Zwrot pieniędzy, o którym mowa w ust. 1 następuje przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument do finalizacji transakcji, chyba że strony postanowią inaczej.

3. Jeżeli Sklep ORLOVSKY nie zaproponował odbioru zakupionego towaru bezpośrednio od Konsumenta, może Sklep wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Rozdział VII

Reklamacje 

(Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej)

 

Art. 24

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, klient powinien przekazać wadliwą rzecz niezwłocznie, ubezpieczoną przesyłką pocztową/kurierską lub bezpośrednio na adres, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Regulaminu.

2. Sklep ORLOVSKY nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Do przesyłki z reklamowanym towarem klient załącza wypełniony formularz reklamacyjny, dostępny w załączeniu do niniejszego Regulaminu. (Zał. nr 2)

 

Art. 25

Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep ORLOVSKY reklamowanego towaru.

 

Art. 26

1. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru, przekazanego w sposób o którym mowa w art. 24 ust. 1 Regulaminu, ponosi sprzedający.

2. Zwrot poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na podany w formularzu reklamacyjnym numer rachunku bankowego, niezwłocznie, nie dłużej niż w przeciągu 3 dni roboczych po rozpatrzeniu reklamacji.

 

Art. 27

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący jest uprawniony do:

a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny

b) odstąpienia od umowy

- chyba że Sprzedawca bez zbędnej zwłoki i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2. Jeżeli kupującym jest Konsument, może wg własnego wyboru żądać od sprzedawcy:

a) wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,

b) usunięcia wady

- chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwie, albo wymagało by nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

3. W przypadku braku możliwości doprowadzenie rzeczy do zgodności z zawartą umową, Sprzedawca zwróci kupującemu równowartość dokonanego zakupu wraz z poniesionymi przez klienta kosztami transportu towaru, przelewem na rachunek wskazany przez kupującego w formularzu reklamacyjnym niezwłocznie, jednakże w okresie nie dłuższym niż w przeciągu 3 dni roboczych licząc od  dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

Art. 28

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

2. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jednakże, jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w art. 568 §1 k.c.

 

Art. 29

Zakupiony towar nie jest objęty „gwarancją przy sprzedaży”, o której mowa w art. 577 §1 k.c.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

Art. 30

1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać z umów zawartych w oparciu o postanowienia przedmiotowego Regulaminu, strony postanawiają w pierwszej kolejności poddać pod negocjacje w celu ich polubownego rozwiązania. Strony postanawiają negocjować w dobrej wierze i  do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji.

2. Jeżeli w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie skierowany pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego.

 

Art. 31

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.

2. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami przedmiotowego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa polskiego.

 

Art. 32

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia i umieszczenia na Stronie internetowej Sklepu ORLOVSKY.

 

2. Dokonane zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mają wpływu na oferty klientów skutecznie złożone przed wejściem zmian w życie, chyba że kupujące wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

a

Butiki